1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen enerzijds Terre de fromages N.V., met maatschappelijke zetel te rue de Charneux 32, 4650 Herve, en met ondernemingsnummer 0419-790-165, handelend onder de naam " Le magasin – Terre de fromages", hierna "de Verkoper" genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling op afstand plaatst (door middel van een "online" bestelling, via de website lemagasin.terredefromages.be) in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele doeleinden als voor privédoeleinden - hierna "de Klant" genoemd.

Terre de fromages N.V. biedt de klant de online verkoop van producten aan onder de naam " Le magasin – Terre de fromages".

De Klant verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden ter kennis gebracht van de klant om hem de mogelijkheid te geven een bestelling te plaatsen. Dit impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden. Geen enkele bijzondere voorwaarde van de klant krijgt voorrang op deze voorwaarden.

 

     2. DOEL

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de site lemagasin.terredefromages.be. De Klant kan op eenvoudig verzoek altijd extra informatie over de aangeboden producten krijgen via lemagasin@terredefromages.be. De presentatie van de producten is niet bindend voor de Verkoper en vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord.

De informatie over de producten en prijzen wordt alleen ter informatie vermeld en kan zonder voorafgaande kennisgeving door Terre de fromages N.V. worden gewijzigd.

De foto's, diagrammen, tekeningen of videofilms ter illustratie van de producten, vallen niet binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst. Mochten er fouten in voorkomen, dan kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

     3. BESTELLING

De klant wordt verzocht het bestelformulier volledig en nauwkeurig in te vullen.

Mocht de door de Klant verstrekte informatie fouten bevatten, bijvoorbeeld betreffende het leveringsadres, dan kan Terre de fromages N.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten bij de levering. De kosten voor het eventueel opnieuw verzenden of het verzenden naar een ander adres zijn dan uitsluitend voor rekening van de Klant.

De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade aan de producten als het pakket tijdens het vervoer is geopend.

Als de ontvanger of de persoon die gemachtigd is om de bestelling in ontvangst te nemen, afwezig is, zal de bezorger de volgende werkdag zonder bijkomende kosten opnieuw langskomen.

Bestellingen met een postbusadres worden niet in aanmerking genomen.

Elke bestelling is onder voorbehoud van aanvaarding door de Verkoper. De samenstelling of presentatie van de artikelen die in de webshop worden aangeboden, kan in geen geval worden gewijzigd.

Bij problemen zullen we je zo snel mogelijk een email sturen. Als we je bestelling niet kunnen uitvoeren omdat een artikel niet meer in voorraad is, zullen we contact met je opnemen om een alternatief voor te stellen.

De validatie van de bestelling is definitief en onherroepelijk vanaf de effectieve betaling van de prijs van de bestelling door de Koper. Deze validatie wordt onmiddellijk en automatisch bevestigd aan de Koper door het verzenden van een email met een samenvatting van alle informatie over de bestelling en met vermelding van het door de Koper opgegeven leverings- of afhaaladres.

We hebben geen controle over de temperatuur van het transport. We kunnen daarom niet aansprakelijk worden gehouden voor de mogelijke kwaliteitsvermindering van producten die tijdens het transport door hitte zijn beschadigd.

Terre de fromages N.V. verbindt zich ertoe na de bevestiging van de betaling de genoemde bestelling te verwerken en op de opgegeven bestemming te leveren, volgens de door haar bepaalde procedure en vervoerswijze.

Via internet ontvangen bestellingen worden, na aanvaarding van de betaling door de kredietkaartcentrale, elke vrijdag klaargemaakt en verzonden in geval van levering of de volgende werkdag in geval van afhaling in de winkel.

In drukke periodes kunnen de deadlines niet altijd worden gegarandeerd.

De klant moet zich ervan vergewissen dat de levering overeenkomt met zijn bestelling. Om in aanmerking te worden genomen, moeten klachten binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling worden ingediend (via lemagasin@terredefromages.be). De artikelen, waarvan de eigendom bij de aanvaarding van de bestelling op de ontvangers is overgedragen, worden op hun risico vervoerd.

     4. ONZE PRIJZEN

De prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief 6% btw.

De prijzen kunnen in de loop van het jaar worden herzien wegens wijzigingen van de grondstofkosten.

De prijzen zijn exclusief leveringskosten.

Het plaatsen van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs.

Het totaalbedrag op de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en kosten.

In het geval van een levering wordt de prijs van het vervoer vastgesteld op 11.99€ indien de Klant voor minder dan 25€ koopt. 4.99€ indien de Klant voor meer dan 25€ koopt.

Levering geschiedt alleen op Belgisch grondgebied.

 

     5. BETAALWIJZEN 

Om te worden aanvaard, moet de bestelling volledig vooraf worden betaald. Onbetaalde bestellingen worden niet geleverd. De betaling gebeurt contant online via bankkaart. Het bedrag dat wordt afgeboekt van de rekening van de gebruikte bankkaart is afhankelijk van de koers van de euro op de dag van de afboeking en eventuele wisselkosten die door de bank die de kaart heeft uitgegeven worden afgehouden.

De Verkoper aanvaardt de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact
  • Visum
  • MasterCard

De verkoper behoudt zich het recht voor een betaling niet te registreren, en een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, in het bijzonder in het geval van een bevoorradingsprobleem of in geval van problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling. 

De validatie van de bestelling verplicht de Klant om de opgegeven prijs te betalen.

De betaling omvat de prijs van het product inclusief btw en eventuele leveringskosten. De producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige prijs is betaald.

     6. HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die de uitoefening van het herroepingsrecht op het gebied van de verkoop op afstand van beperkt houdbare producten uitsluiten, wordt de bestelling bij het uitvoeren van een transactie automatisch geregistreerd en wordt deze definitief.

 

     7. BESCHIKBAARHEID

Aanbiedingen worden aangeboden voor zover de producten in voorraad zijn. Indien ze niet in voorraad zijn na het plaatsen van de bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant zo snel mogelijk telefonisch of per email op de hoogte te brengen. De Klant kan dan vragen om de bestelling te annuleren. Het bedrag zal, indien van toepassing, aan de Klant worden teruggestort door uiterlijk binnen dertig dagen na de annulering zijn bankrekening te crediteren.

 

      8. UITVOERINGSWIJZEN 

Bestellingen worden verwerkt van dinsdag tot zaterdag, met uitzondering van feestdagen (werkdagen genoemd).

In geval van levering, worden de pakketten geleverd op de vrijdag volgend op de betaling van de bestelling, behalve in geval van overmacht.

De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot vertraging van de levering of niet-levering in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover hij geen controle heeft, die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder zou maken, of door toedoen van derden, zoals de leveranciers van de partijen bij deze overeenkomst, de onderaannemers, de tussenpersonen en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.

Worden beschouwd als overmacht die de verkoper ontheft van zijn verplichting tot levering: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om bevoorraad te worden. De Verkoper moet de koper tijdig op de hoogte brengen van de hierboven genoemde gevallen of gebeurtenissen.

De tijdige levering van de producten kan in ieder geval alleen geschieden als de Klant in orde is met al zijn verplichtingen jegens de Verkoper. Bovendien worden de termijnen te goeder trouw opgegeven in de bestelling of de samenvatting ervan en hebben ze slechts een indicatieve waarde. De termijnen vormen op zich dus geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en de Verkoper is niet gehouden tot enige vergoeding of betaling van rente in geval van vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen.

De producten die op de site www.lemagasin.terredefromages.be worden gekocht, worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van fouten van de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling.

krijgt de Klant een mail zodra zijn bestelling klaar is om te worden afgehaald binnen 2 à 3 werkdagen na de validatie van zijn bestelling. Ze wordt in de winkel bewaard en kan binnen 10 dagen worden afgehaald op de dagen en uren dat de winkel open is.

De Verkoper kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van overmacht, verstoringen, gedeeltelijke of totale stakingen, in het bijzonder van het transport en de vervoerdiensten.

Er wordt automatisch een gedetailleerde factuur opgesteld op naam van de Klant. Deze factuur komt overeen met de bestelling en wordt bij de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de klant verzonden (om te downloaden).

 

     9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, opmerkingen, illustraties en afbeeldingen die op onze site kunnen worden bekeken, vallen onder het auteursrecht en het recht inzake intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie zonder onze toestemming is uitdrukkelijk verboden. De bestelling houdt geen overdracht of verlening van intellectuele rechten in, tenzij expliciet vermeld.

 

     10. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Het verzamelen van persoonlijke informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, omdat dit nodig is voor de verwerking en levering van de bestellingen en het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk Het niet verstrekken van deze informatie impliceert de automatische verwerping van de bestelling.

Terre de fromages N.V. verbindt zich ertoe de door haar klanten meegedeelde informatie niet aan derden openbaar te maken. Deze informatie zal enkel worden gebruikt voor interne beheersdoeleinden, d.w.z. om de bestellingen, facturatie, service, solvabiliteit, marketing of gepersonaliseerde reclame te beheren... zonder dat deze opsomming limitatief is.

Als ze dat wensen hebben bezoekers echter het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden. Terre de fromages N.V. verbindt zich ertoe de beginselen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. In dit opzicht kan de klant die op de site van de Verkoper heeft besteld op elk moment vragen om de persoonsgegevens die de Verkoper over hem heeft geregistreerd te raadplegen, corrigeren of verwijderen door een email te sturen naar lemagasin@terredefromages.be.

 

     11. EIGENDOMSOVERDRACHT

De webshop van Terre de fromages N.V. behoudt de volle en volledige eigendom van de verkochte producten tot en met de algehele betaling van de bedragen die door de Klant in het kader van zijn bestelling zijn verschuldigd. De eigendomsoverdracht van een door de Klant gekocht artikel aan een derde partij wordt niet ondersteund. Alleen de oorspronkelijke Klant van dit artikel kan aanspraak maken op toegang tot de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

     12. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle bestellingen van de Klant, en alle leveringen door Terre de fromages N.V. impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden met uitsluiting van alle andere documenten, zoals de eigen algemene voorwaarden van de klant, of elke prospectus, catalogus enz., die slechts een indicatieve waarde hebben.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn in hun commerciële relaties, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen hen overeengekomen. De uitdrukkelijke afwijking van een van de algemene of specifieke voorwaarden betekent niet dat er wordt verzaakt aan de toepassing van andere algemene en specifieke clausules.

De annulering of niet-toepasselijkheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden heeft geen enkele invloed op alle andere bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden die geldig en van toepassing blijven.

Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem geenszins van de toepassing ervan.

Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, veronderstelt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding evenwel afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de Klant.

De validatie van de bestelbon door Terre de fromages N.V. is een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en geldt als bewijs van de volledige bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen bij de uitvoering van de bestelling.

Terre de fromages N.V. behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder de mogelijkheid voor deze laatste om een schadevergoeding te eisen. Het is dus aan de Klant om regelmatig te controleren of er wijzigingen werden doorgevoerd. De klant mag deze algemene verkoopvoorwaarden opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij ze niet wijzigt.

 

     13. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet.

Elke klacht moet vooraf door onze klantenservice worden geregistreerd op lemagasin@terredefromages.be. De klant moet eerst contact opnemen met Terre de fromages N.V. om een minnelijke schikking te treffen.

Als het geschil blijft bestaan, moet het worden beslecht volgens het Belgische recht, door de rechtbanken van Luik die als enige bevoegd zijn.